top of page

सासवड-वन्यजीवाांसोबत अधिवास


This video is a part of a video series made by The Grasslands Trust for Roundglass Sustain.

Language : Marathi


गजबजलेल्या पुणे शहरापासून अगदी जवळ एकसुुंदर, अथाुंग माळरान वसलेले आहे. चला तर भेटूया ततथल्या लाुंडगयाुंना, तरसाला, बबबट्याला, खोकडाला आणण ततथेच वसणाऱ्या माणसाला!!


Credits

Camera: Team Grasslands Trust @thegrasslandstrustindia

Script: Radhika Raj @radhikarraj / RoundGlass Sustain

Edit and sound design: Amit Kalra @asaranshk/ RoundGlass Sustain


bottom of page